Tarife nedecontate

Legislație pacienți, aparținători, vizitatori etc...

-Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

 -Legea nr. 544/2002 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

-Ordinul MS nr. 3670/06.12.2022 privind stabilirea programului de vizite în unitățile sanitare publice

-Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

-Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

 

Legislație pacienți și asigurați

 - Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

 - Legea sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002      republicată

- Ordinul MS nr. 488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu modificările și completările ulterioare

- Ordinul CNAS nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat

- Ordinul MS nr. 146/2015 privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice

 

Legislație achiziții publice

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

- Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare

 

Legislație relații de muncă și salarizare

- Legea 53/2003 – Codul Muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare

- Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plîtit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

- Hotărârea nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului prntru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare ,,Sănătate și asistență socială” cu modificările și completările ulterioare

- Hotărârea nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare ,,Administrație” din administrația publică centrală

- Hotărârea 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plîtit din fonduri publice

- Ordinul nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar

- Ordinul nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare

- Ordonanța de urgență nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare

- Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare

 

Legislație medicală

-Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

- Ordinul CNAS nr. 125/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical

-Ordinul CNAS/MS nr. 302/832/2008 privind aprobarea formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribuție personală și a Normelor metodologice privin utilizarea și modul de completare a formularelor de prescripție medicală cu regim special pentru medicamente cu și fără contribușie personală, cu modificările și completările ulterioare

-Ordinul MS nr. 1106/2016 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare

- Ordinul MS nr. 674/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, cu modificările și completările ulterioare

- Ordinul MS/CNAS nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, cu modificările și completările ulterioare

 

Legislație financiară

-Legea contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991, republicată

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și compltarile ulterioare

-Ordinul MS nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru eleborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, cu modificările și completările ulterioare

- Ordinul MS nr. 1100/2005 privind introducerea decontului de cheltuieli ce se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primite

- Ordonanța nr. 119/1999 aprobată de Legea nr. 301/2002, privind auditul public intern și contolul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare

-Ordinul MS nr. 1032/2011 pentru aprobarea Normelor privind donațiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri și consumabile aferente

 

Legislație administrativ

-Hotărârea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările uletrioare

-Hotărârea nr. 429/2008 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice, cu modificările și completările ulterioare

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare

- Legea nr. 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare

- Ordinul MS 1365/2008 privind organizarea serviciului de pază și a regimului de acces în unitățile sanitare publice cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății Publice

- Ordinul MS 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea autorizației sanitare de funcționare, cu modificările și completările ulterioare

- Ordinul MS 919/2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare și transmitere a informațiilor legate de activitatea spitalului

- Ordinul SGG nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice

- Ordinul SSG NR. 600/2018 privind aprobarea Codului intern managerial al entităților publice

- Ordinul nr. 1226/2012 privind aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale

 

 

Please publish modules in offcanvas position.